LLEIDA MARXA
Select Page

Bases

CONVOCATÒRIA DEL XXII CONCURS INTERNACIONAL DE PIANO RICARD VIÑES

1. CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Promoció Cultural, Museus, Festes i Cultura Popular, i de la Regidoria d’Educació, convoca el XXII Concurs Internacional de piano Ricard Viñes, per tal de promoure i dinamitzar la formació i les actuacions de joves intèrprets i difondre el seu treball i la música per a piano en general.
El Concurs es regirà per les bases publicades al BOP núm.148 de data 16 d’agost 2013 (https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2013_148_6002) i per la present convocatòria.
2. PARTICIPANTS
Podran participar-hi pianistes de qualsevol nacionalitat nascuts a partir de l’1 de gener de 1988. S’exceptuaran els guanyadors del 1r Premi en edicions anteriors. No es podran presentar al concurs familiars dels membres del jurat ni pianistes que hagin estat alumnes dels membres del jurat durant els dos darrers anys.

3. PROVES I REPERTORI
Els candidats seran sotmesos a tres proves selectives: eliminatòria, semifinal i final.  L’estructura i el repertori de cadascuna de les proves seran els següents:
Prova eliminatòria: un estudi de virtuosisme, dues sonates de D. Scarlatti o d’A. Soler, una o vàries obres lliures. La durada de la prova eliminatòria no podrà excedir els 20 minuts.
Prova semifinal: una sonata completa de Haydn, Mozart o Beethoven, una obra d’Enric Granados (vid.annex 1) i, opcionalment, una o vàries obres lliures. La durada de la prova semifinal no podrà excedir els 35 minuts.
Prova final: recital lliure d’una durada màxima de 45 minuts que inclogui una obra de repertori Ricard Viñes (vid. annex 2).
Totes les obres i estudis s’interpretaran de memòria a totes les proves.
No es podrà presentar una mateixa peça en més d’una prova.
No s’acceptaran fragments d’obres en cap de les proves.
Quan un concursant sigui cridat a actuar, haurà de lliurar al secretari del jurat dues fotocòpies de les partitures de la prova a la que es presenta.Els qui no estiguin presents a la sala en el moment de ser nomenats per actuar, quedaran eliminats del concurs. El jurat del concurs podrà reduir o interrompre qualsevol de les proves si els concursants excedeixen el temps màxim per a cadascuna d’elles.

4. PREMIS
S’atorgaran els premis següents: 1r Premi, 2n Premi, 3r Premi, Premi Especial a la millor interpretació del repertori Ricard Viñes, Premi Especial a la millor interpretació del repertori Enric Granados i Premi Especial al millor concursant de nacionalitat espanyola.
La quantia dels premis serà la següent:
Primer Premi: 6.000 € (amb el patrocini d’IFR Group)
Segon Premi: 3.000 €
Tercer Premi: 1.500 €
Premi Especial a la millor interpretació del repertori Ricard Viñes: 2.000 €
Premi Especial a la millor interpretació del repertori Enric Granados: 1.000 €
Premi Especial al millor concursant de nacionalitat espanyola: 1.000 €
Els imports dels premis estaran subjectes als impostos legalment establerts.
Els guanyadors hauran d’actuar en la cerimònia de lliurament de premis per poder precebre el seu import.
Els premis seran indivisibles i podran quedar deserts.
Les decisions del jurat seran inapel·lables.
El lliurament de premis tindrà lloc l’endemà de la prova final amb l’actuació dels guanyadors.
Al guanyador del Primer Premi se li oferirà la possibilitat d’actuar amb l’Orquestra Simfònica del Vallès en sengles concerts que tindran lloc al Palau de la Música de Barcelona i a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, en la data que s’acordi amb la direcció de l’Auditori i durant la temporada 2017-2018.
Als guanyadors del Segon Premi i del Premi Especial al millor concursant de nacionalitat espanyola se’ls oferirà la possibilitat d’actuar com a pianista en un recital a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. La data s’acordarà amb la direcció de l’Auditori.

5. DOCUMENTACIÓ
Per a poder participar en el concurs caldrà presentar, dins el termini assenyalat en la clàusula “sol·licituds” d’aquesta convocatòria, la documentació següent:
1. Butlleta d’inscripció (segons model publicat a la pàgina web enllaç) degudament emplenada i signada
2. Fotocòpia del DNI o passaport del candidat
3. Curriculum vitae amb especificació dels estudis realitzats, concerts oferts, premis i diplomes obtinguts i d’altres aspectes que el candidat cregui convenient.
4. Fotografia artística del candidat
Els candidats autoritzaran l’organització del Concurs a realitzar totes les actuacions i comprovacions necessàries per tal de verificar la informació dels curriculums que hagin presentat.
Passat el dia 31 de maig no es podrà modificar el repertori presentat a la butlleta d’inscripció.
Si us plau, envieu la documentació per correu electrònic a:
cricardvines@paeria.cat
O bé per correu postal a:
Ricard Viñes International Piano Competition
Auditori Municipal Enric Granados
Plaça de Josep Prenafeta, s/n · 25004 Lleida. Spain.

6. SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i en el cas que es rebessin més inscripcions de les que el Concurs pot admetre, l’organització procedirà a seleccionar un màxim de quaranta-cinc candidats, que seran els que podran participar en el Concurs.
La selecció tindrà en compte, en referència estricta als àmbits musical i pianístic, els criteris següents: les qualificacions obtingudes en els estudis musicals del candidat, la importància dels premis i diplomes obtinguts, els concerts, recitals i d’altres actuacions ofertes.
La selecció l’efectuaran un mínim de quatre membres del jurat, dos dels quals seran necessàriament la directora de l’Auditori Municipal Enric Granados i el Comissari del Concurs.

7. PRESENTACIÓ DE CONCURSANTS
Tots els candidats seleccionats d’acord amb el procediment establert en la clàusula anterior, s’hauran de presentar a la recepció de concursants que tindrà lloc el dia 26 de juny a les 9.30 hores a la Sala 2 de l’Auditori. La no presentació en la data, hora i lloc indicats implicarà l’exclusió automàtica i la pèrdua de tots els drets.

8. SORTEIG
El dia de la recepció de concursants s’efectuarà, en acte públic, un sorteig per tal de determinar l’ordre d’actuació. A tal efecte, s’introduirà en un recipient les paperetes corresponents a cadascun dels concursants, numerades d’acord amb una llista alfabètica. Es demanarà a una persona aliena a l’organització que extregui una de les paperetes i, a partir del número resultant, actuaran els concursants consecutivament.

9. AULES D’ESTUDI I PIANO DEL CONCURS
L’organització posarà a disposició dels concursants els pianos i les aules del Conservatori durant els dies del concurs.
Els participants podran provar el piano a la sala del concurs en l’horari que determini l’organització.

10. SOL·LICITUDS
La data màxima de presentació de sol·licituds serà el dia 21 d’abril. L’organització disposarà fins el dia 27 de maig per comunicar per correu electrònic a tots els candidats la seva admissió o no admissió al concurs. Els candidats acceptats disposaran d’una setmana, a partir del moment que se’ls comuniqui la seva admissió, per fer efectiu el pagament de la quota d’inscripció, l’import de la qual serà de 100,00 € (cent euros).
Tota la informació que fa referència al pagament s’especificarà a l’escrit de comunicació d’admissió.
El fet de presentar la sol·licitud de participació implicarà l’acceptació d’aquestes bases en la seva integritat.

11. INCOMPLIMENT DE LES BASES
L’incompliment d’algun punt d’aquestes bases o la no acceptació de les decisions del jurat serà motiu d’exclusió del concurs, sense dret a cap reclamació.